På lik linje

For første gang er det utarbeidet en helhetlig plan for tjenestene til innbyggere i Sandefjord med utviklingshemming og/ eller autismespekterforstyrrelser. Mange personer i målgruppen er i behov av bistand hele livet og prisgitt at kommunen tar ansvar for at de får et godt tjenestetilbud. 

En rekke nasjonale styringsdokumenter, utredninger, tilsynsrapporter og stortingsmeldinger slår fast at personer med utviklingshemming ikke får innfridd sine rettigheter. Regjeringens perspektivmelding 2021 viser at det fremover blir høyt press på offentlig økonomi. Samtidig reduseres den yrkesaktive andelen av befolkningen, og rekrutteringsutfordringer når det gjelder helsepersonell er allerede en realitet.

I likhet med andre kommuner står Sandefjord overfor utfordringer knyttet til demografi, og kommunen opplever allerede nå økt etterspørsel etter tjenester til personer med utviklingshemming og/eller autismespekterforstyrrelser. Planen skal vise hvordan Sandefjord kommune kan møte de fremtidige utfordringene. Planen omhandler tjenestene til barn, unge og voksne. 

Planen «På lik linje»

Hva innebærer retningsvalget 

Planen viser et alternativ til en tradisjonell organisering og praksis for tjenestene. Retningsendringen består i et offensivt og systematisk arbeid for at innbyggere med utviklingshemming og/eller autismespekterforstyrrelser oppnår så høy grad av selvstendighet som mulig.

Endringen handler om å satse sterkere på selvbestemmelse, støtte til familiene, velferdsteknologi, samhandling, tidlig innsats, helsefremming, arbeid, aktivitet og hensiktsmessige botilbud. Slik kan det legges til rette for at flere fremover kan motta ambulerende oppfølging og etterspørselen etter heldøgns omsorg reduseres.

Selvstendighet er en kjerneverdi i satsningen og bærekraftig tjenesteutvikling skal sikre forsvarlige tjenester i en fremtid med press på personellmessige og økonomiske ressurser.  

Det er behov for å utvikle tjenester som i større grad støtter opp under og utløser ressurser som ligger hos tjenestemottakeren selv, deres familie og sosiale nettverk, i nærmiljøet og lokalsamfunnet, ideelle virksomheter og næringslivet. Samtidig er det viktig at innbyggere som trenger mer omfattende og ressursintensive tjenester sikres dette. Kloke veivalg må tas for å sikre fremtidig bærekraft og god ivaretakelse av innbyggeres behov. Det vil kreves nye og smartere løsninger, tydeligere prioriteringer, effektivitet i tjenestene, bedre og økt bruk av teknologi og systematisk satsing på kontinuerlig forbedring og innovasjon. 

Arbeidet med planen 

I utarbeidelse av temaplanen er det vektlagt å arbeide kunnskapsbasert. I samtlige satsningsområder er forskning og nasjonale utredninger lagt til grunn.

NOU 2016:17 «På lik linje» har vært retningsgivende for temaplanen. Arbeidet med planen har vært organisert som et prosjekt. Det har vært lagt opp til bred involvering og medvirkning. Det er gjennomført åpent folkemøte for alle innbyggere med interesse for feltet, samarbeidspartnere, interesseorganisasjoner og næringsliv.

Ca. 90 personer deltok og kom med innspill til de ulike satsningsområdene i planen. Medvirkningsprosessene viser stor grad av enighet om planens strategi og satsningsområder. 

Mer informasjon om arbeidet med planen 

Høringsversjon temaplan “på lik linje, del 1”, med innarbeidede endringer etter høringsrunden (PDF, 280 kB)

Agenda Kaupang Brukergruppeanalyse pleie og omsorg  (PDF, 6 MB)

Agenda Kaupang Utredning av tjenestebehov for personer med utviklingshemming  (PDF, 3 MB)

Agenda Kaupang Analyse boligbehov (PDF, 1023 kB)

Sammenstilling av innspill (PDF, 768 kB)

Risikoreduserende tiltak (PDF, 319 kB)

Uttalelse fra pårørende  (PDF, 344 kB)

Oversiktsdokument - handlingsdel (PDF, 768 kB)

Handlingsdel med beskrivelse (PDF, 844 kB)

Slik vil vi ha det, slik gjør vi det (PDF, 746 kB)

Høringssvar

Autismeforeningen (PDF, 84 kB)

FFO (PDF, 76 kB)

LUPE (PDF, 2 MB)

NTNU (PDF, 251 kB)

Sandefjord voksenopplæring (PDF, 128 kB)

Signo (PDF, 320 kB)