Strategisk næringsplan 2023-2026

Hovedmål

Sandefjord kommune skal bli blant de beste i landet på næringsutvikling.

Indikatorer

 • Sandefjord kommune skal ha best samlet utvikling i NHOs kommune NM, blant kommunene i Kostra-gruppe 11.
  • Resultatmålet er i første utgave av SNP definert som fremgang i antall plasser på rangeringen. Nullpunktet er tallgrunnlaget for 2017 og målet skal nås innen utgangen av 2025. 
 • Sandefjord kommune har som mål at antall arbeidsplasser skal ha større prosentvis økning enn befolkningsveksten.
  • Tallgrunnlag er SSBs årlige statistikk over registerbasert sysselsetting, målt mot SSBs statistikk for befolkningsutvikling.
 • Sandefjord kommune har som mål å øke skatteinntektene per innbygger målt mot landsgjennomsnittet, til 90 prosent eller mer, og øke skatteinntektene per innbygger mer enn gjennomsnittet av kommunene i Kostra-gruppe 11.
  • Måles med tallgrunnlag fra KS.
 • Deltakelsen i arbeidslivet skal øke med 2 prosent årlig.
  • Nullnivået er 2021. Måles gjennom SSBs statistikk over innbyggere mellom 20 og 66 år som deltar i arbeidslivet