Strategisk næringsplan 2023-2026

7 Strategiske grep for mål 3

Sandefjord skal bidra til at næringslivet har tilgang til relevant arbeidskraft og at flere deltar i arbeidslivet.

Delmål:

  • Kommunen skal bidra til at arbeidskraft med fagkompetanse og høyere utdanning søker seg til og blir i næringslivet i Sandefjord.
  • Sandefjord skal sikre kompetanse ved å tiltrekke oss et utdanningstilbud på høyskole- eller universitetsnivå, og videreutvikle fagskole og annet videreutdanning.
  • Kommunen, næringslivet, NAV, fylkeskommunen og de ulike tilbyderne av kompetanse skal samarbeide tett og utvikle ideer og tiltak sammen.
  • Sandefjord kommune skal gjennom våre tjenester redusere frafallet i videregående skole, øke inkluderingen, redusere utenforskapet og sikre at realkompetanse kartlegges og utvikles til hver enkelts og næringslivets beste.
  • Sandefjord kommune skal bidra til å synliggjøre verdien av fagkompetanse og gjennom informasjon og innkjøp oppnå at flere får lærlingplass. Kommunen går selv foran som en aktiv lærebedrift.

Sandefjord ønsker å tiltrekke seg innbyggere med kompetanse som svarer til næringslivets behov. I dag må enkelte bedrifter søke langt utenfor kommunens grenser for å skaffe seg de arbeidstakerne man ønsker seg. Regionen kan betraktes som ett stort arbeidsmarked, men det er en klar fordel for kommunale inntekter og skatteevne at ansatte i private bedrifter bor i og har tilknytning til lokalsamfunnet rundt bedriftene. For å bidra til å sikre bosetting, bidrar kommunen til omdømmebygging og markedsføring av Sandefjord gjennom samarbeidsprosjektet Tenk Sandefjord.

En relativt lav andel av befolkningen i Sandefjord har høyere utdanning, og kommunen mangler for eksempel et høyskoletilbud som bidrar til at ungdom i alderen 19-25 år blir boende her som elever og studenter. Videre trenger innbyggerne varig kompetansepåfyll i et stadig mer konkurranseutsatt arbeidsmarked.

Det ligger en klar utfordring i å støtte opp under prosesser for å øke kunnskapsintensiteten i næringslivet. Siden flere Sandefjordsbedrifter er eksportrettet og globalt orientert, er det særlig viktig å bygge opp under prosesser som gir denne del av næringslivet enda større konkurransekraft. For å oppnå dette, er det etablert og vil etableres samhandling på ulike områder mellom akademia, næringsliv og kommune. Sandefjord kommune har som mål å tiltrekke seg et utdanningstilbud på høyskole- eller universitetsnivå. Et av tiltakene er å bidra til utvikling av en lokasjon for dette. Videre er det viktig å støtte utviklingen av byens egen fagskole videre.

Sandefjord har sterke miljøer innen næringsklynger som kjemisk prosessindustri, engineering for blant annet olje og offshore, vannbehandling, bygg og anlegg, landbruk og næringsmiddelindustri, og ikke minst netthandel. En «kortreist» og tilpasset studiestruktur skreddersydd for lokale bedrifters behov vil øke attraktiviteten til Sandefjord som studiested, forutsatt at urbaniseringen styrkes og at vi lykkes med et levende sentrum.

Sandefjord har et internasjonalt skolemiljø som er godt kjent utenfor kommunens grenser. Både Skagerak International School og IB-linjen på Sandefjord videregående skole kan få enda større betydning dersom man for eksempel lykkes i å «holde på» elever gjennom påbygningsår i retning av bachelorutdanning eller ex.phil-kurs kombinert med nettundervisning. For vesentlige deler av næringslivet er det også viktig i seg selv at Sandefjord kan tilby et internasjonalt skoleløp fra barnehage og grunnskole til og med videregående.

En av Sandefjords klare utfordringer er den relativt store andelen unge uføre og unge som ikke fullfører videregående skole. Det er derfor spesielt viktig at kommunen retter fokuset mot disse ungdomsgruppene for å få flere med i arbeidslivet. Her må kommunen fortsette å søke samarbeid med NAV, sosiale entreprenører og andre relevante aktører for å utvikle stadig nye måter å løse samfunnsutfordringer på.

Voksenopplæring og omskolering er blitt viktige faktorer for å øke kompetansen i samfunnet. Sandefjord kommune bør forsterke samarbeidet med organisasjonene og institusjonene som driver slik opplæring, særlig med tanke på bedriftsintern kompetanseheving. En kartlegging av de lokale bedriftenes fremtidige kompetansebehov ble gjennomført i 2022, og det er naturlig å målrette tiltakene ut fra denne. Et nettverk for kompetanse med næringsforeningene, NAV, kommunen, fylkeskommunen og kompetansetilbydere er et riktig verktøy for å sette arbeidet i system.

Fagkompetanse, blant annet innenfor helse og bygg og anlegg, er etterspurt som arbeidskraft. Sandefjord kommune skal bidra til å synliggjøre verdien av fagkompetanse gjennom informasjon, og også benytte innkjøp som en mulighet til å oppnå at flere får læreplasser i lokale bedrifter. Videre skal kommunen bidra gjennom å selv være en aktiv lærebedrift.

Kommunen skal gjennom sine tjenester redusere frafallet i videregående skole. Videre må kommunen ta initiativ til og bidra i prosjekter som reduserer utenforskap og øker inkludering. Mulighetshuset som er i drift fra høsten 2022 skal utvikles for å sikre at realkompetanse kartlegges og tilbys næringslivet. Prosjektet Globale Sandefjord videreføres for å fremme inkludering. Sandefjord har et betydelig miljø av sosiale entreprenører, som blant annet jobber med å kvalifisere dem som har falt utenfor arbeidsmarkedet. Kommunen jobber videre med ulike tiltak for å styrke sosialt entreprenørskap og gjøre Sandefjord til en foregangskommune på dette området.