Strategisk næringsplan 2023-2026

5 Strategiske grep for mål 1

Sandefjord skal være regionens mest offensive tilrettelegger for næringslivet

Delmål

  • Vi skal ha regionens raskeste, mest effektive og forutsigbare saksbehandling overfor næringslivet
  • Kommunen skal bidra til at næringslivet omstiller seg i en bærekraftig retning (miljø og sosialt)
  • Regionens mest attraktive næringsarealer skal skapes og utvikles i Sandefjord, og infrastruktur skal utvikles slik at den fungerer godt for bedrifter og ansatte
  • Kommunens innkjøp skal gjøres på en måte som utvikler vårt lokale næringsliv
  • Sandefjord kommune skal ha tett dialog og delta i strategisk viktige samarbeidsprosjekter med næringslivet, og samarbeid om næringsutvikling med nabokommuner, fylkeskommunen og andre relevante aktører

Kommunen har flere funksjoner overfor næringslivet. På den ene siden har vi lovpålagte oppgaver og en forvaltningsrolle. På den annen side er kommunen tilrettelegger, en viktig rolle for at næringslivet skal lykkes. Tilretteleggingen kan skje gjennom arealer og infrastruktur. Videre er en rask og forutsigbar saksbehandling på byggesaker, reguleringssaker og vann og avløp en viktig suksessfaktor. Kommunen kjøper også produkter og tjenester fra det lokale næringslivet, og bidrar slik sett direkte til omsetning.

Sandefjord kommune skal ha rollen som vertskap for næringslivet. I en slik rolle er det viktig at aktørene i næringslivet blir sett og hørt, at kommunen fremstår fremoverlent og profesjonell, og at vi har et godt og regelmessig samarbeid med alle utviklingsaktørene. Både bedrifter og næringsforeninger, nabokommunene, fylkeskommunen, virkemiddelapparatet og akademia spiller hver på sin måte viktige roller. Gjennom initiativ og samarbeid skal kommunen også ta en rolle som pådriver, for eksempel gjennom samarbeidsprosjekter.

I dag er Sandefjord kommune blant annet en aktiv samarbeidspartner i Gründeriet. I gründerhuset får etablerere av skalerbare oppstartsbedrifter hjelp til å vokse og derigjennom skape nye arbeidsplasser i Sandefjord. Videre er kommunen samarbeidspartner i omdømmeprosjektet Tenk Sandefjord, og en av eierne i Start i Vestfold, som veileder alle nyetablerere. Gjennom kommunens medlemskap i Ungt Entreprenørskap, stimuleres det også til gründerskap allerede i grunnskolealder.

Sandefjord kjøper, sammen med nabokommunene, markedsførings- og vertskapstjenester fra regionens destinasjonsselskap. Dette skal øke aktiviteten i reiselivsnæringen og 8 synliggjøre opplevelser og Sandefjord og omegns attraktivitet som reisemål. Gjennom samhandling med aktører som tilrettelegger for feriegjester, arrangementer og konferanser skal kommunen bidra til å styrke Sandefjord og regionen som besøksdestinasjon. Å utvikle Sandefjord som reisemål og besøksdestinasjon påvirker omdømmet positivt, og det skaper både omsetning i det lokale næringslivet og også aktivitet i sentrum.

Sandefjord kommune skal sammen med næringslivets organisasjoner og bedrifter aktivt legge til rette for utvikling av nye næringer. En måte å gjøre dette på er å sørge for vekst og klyngedannelser i allerede sterke bransjer/næringer, som netthandel, maritim- og offshore, bygg og anlegg, landbruk og næringsmiddelindustri, samt internasjonalt rettede bedrifter.

Kommunen kan også gå inn som en aktiv aktør, grunneier og utvikler, noe kommunen allerede gjør som flyplass-aksjonær, som eier av Sandefjord bredbånd og som utvikler av næringsområder.

Kommunen skal videre være en pådriver for det grønne skiftet. Miljøsertifisering og andre bærekraftige tiltak er viktige. Avgjørende er det også å stimulere til vekst innenfor sirkulærøkonomi og andre bærekraftige forretningsmodeller.

Som utbygger og innkjøper har kommunen mulighet til å påvirke leverandører. Kommunen har stor innkjøpsmakt og vi skal stille krav til våre leverandører blant annet på klima og miljø. Slike krav bør stilles i forbindelse med anbudsprosesser. Kommunen skal utnytte innovative anskaffelser som et verktøy for å styrke innovasjon. Kommunen vil også bidra til utprøving av ny klimavennlig teknologi i forbindelse med sine ulike byggeprosjekter.

Kommunen skal generelt sett bidra til å fremme gründerskap, innovasjon og kompetanse, og samarbeide med næringslivet om å skape møtepunkter for kapital, kompetanse og gründere. Kommunen, Sandefjord næringsforening og det lokale næringslivet utvikler derfor Gründeriet videre i retning av en inkubator.

Kommunen skal gjennom samarbeid, dialog og omdømmebygging legge til rette for:

  • Næring som er i vårt distrikt
  • Næring som ikke er i vårt distrikt, men kan tenkes å flytte hit
  • Næring som ikke eksisterer ennå

Attraktive næringsarealer er en av de viktigste driverne for å tilrettelegge for eksisterende bedrifter, og for å tiltrekke seg nye virksomheter. Næringsarealene kan ligge i byen eller tettstedene, eller utenfor, og Sandefjord sentrum og områdene rundt Fokserød og Torp er definert som kommunens viktigste utviklingsområder. Det er avgjørende å hele tiden ha et tilstrekkelig antall ferdig regulerte arealer, enten de er eid av kommunen eller av private utviklere. I tillegg er det avgjørende å tilrettelegge god infrastruktur, både for frakt av varer, tjenester og ansatte. Sandefjord kommune skal aktivt tilrettelegge infrastruktur selv, og i tillegg være aktiv pådriver overfor regionale og nasjonale myndigheter slik at regional og nasjonal infrastruktur også utvikles i Sandefjord.

For kontorbaserte næringer er det viktig å tilrettelegge for arealer i byen og tettstedene, tett på jernbane og annen effektiv og klimavennlig infrastruktur. Her ligger et betydelig mulighetsrom både for Sandefjord sentrum og for Stokke, opp mot bygging av ny dobbeltsporet jernbane. Også i Andebu sentrum er det utviklingsmuligheter.

Sandefjord og regionen rundt har et betydelig miljø av internasjonalt rettede selskaper. Torp Sandefjord Lufthavn er og vil være en magnet både for eksisterende næringsliv og nyetableringer. For næringslivet i regionen har en flyplass som tilbyr både innenriks og utenlands ruter stor betydning. Utvikling av næringsområder i umiddelbar nærhet til Torp og E18 er fortsatt viktig for å få til videre vekst. Det samme er god infrastruktur til disse og til flyplassen.

Nærhet til og muligheter for samlokalisering med andre virksomheter er i seg selv et kriterium som gjør det attraktivt for en virksomhet å etablere seg. Næringsarealer er også et verktøy for klyngedannelser. En effektiv måte å drive næringsutvikling på, er å forsterke bransjer som allerede er store i området.