Strategisk næringsplan 2023-2026

4 Strukturen i strategisk næringsplan

For å oppnå gode resultater av kommunens arbeid med næringsutvikling, er det avgjørende å ha et langsiktig perspektiv. Planperioden for denne utgaven av strategisk næringsplan er 2023 til 2026. De ulike målene bygger imidlertid i stor grad på forrige utgave av kommunens næringsplan, som gjaldt for perioden 2019-2022.

Næringsplanen er utarbeidet med en struktur der det finnes ett hovedmål, som igjen måles gjennom fire ulike indikatorer. Videre kommer tre strategiske mål, som igjen skal oppnås gjennom de respektive delmålene.

Strategisk næringsplan har et overordnet perspektiv. En årlig handlingsplan definerer mer detaljerte tiltak som skal bidra til måloppnåelse. Handlingsplanen for neste år legges frem for politisk behandling om høsten, opp mot budsjettbehandlingen i kommunen.