Strategisk næringsplan 2023-2026

2 Sammendrag og innledning

Strategisk næringsplan er en del av Sandefjords kommuneplan, og den peker ut målene og hovedretningen for å bli blant landets beste kommuner på næringsutvikling. Planen peker på betydningen av tilgang på arbeidskraft, gode næringsarealer og infrastruktur, og også på kommunens rolle som tilrettelegger, aktør og samfunnsutvikler. Videre understreker den viktigheten av at flere deltar i arbeidslivet. Planen understreker også betydningen av å bygge en attraktiv kommune med en levende og attraktiv by.

Samtidig er det viktig å understreke at kommunen alene har begrensede muligheter. Derimot øker sjansene for å lykkes, om alle sentrale parter deler planens ambisjoner og arbeider målrettet mot dem. Dialog og samarbeid med lokale bedrifter og næringsforeninger er helt nødvendig. Kommunene i Vestfold, fylkeskommunen og andre regionale aktører vil dessuten tjene på å stå samlet for å gjøre regionen attraktiv for bedrifter, beboere – og besøkende.

Men hva gjør en kommune attraktiv for bedrifter? Transportøkonomisk institutt (TØI, 2017) trekker frem fire kriterier: At virksomheten kan finne eller tiltrekke seg den arbeidskraften den trenger i byen eller regionen, pris og tilgang på arealer og lokaler, nærhet til og samlokalisering med andre virksomheter, og at de ansattes transportbehov oppfylles.

Legger vi disse kriteriene til grunn blir næringsutvikling en ganske bred øvelse. Både byutvikling og bostedsattraktivitet er sentrale faktorer for å lykkes. Men TØIs kriterier tar ikke nødvendigvis opp i seg viktige trender i tiden. Stadig sterkere konkurranse i næringslivet, klima- og miljøutfordringene, en synkende andel av befolkningen som er i lønnet arbeid; alt understreker behovet for å jobbe langsiktig på mange fronter. Å sette nyskapning og innovasjon i system blir også mer og mer avgjørende.

Å drive kommunal næringsutvikling handler om noe så enkelt – og noe så komplisert – som å legge til rette for fremtidens verdiskapning.

Planen er laget for å bidra til oppnåelse av to av FNs bærekraftsmål:

8. Anstendig arbeid og økonomisk vekst.

FNs bærekraftsmål - Klikk for stort bildeFNs bærekraftsmål

9. Industri, innovasjon og infrastruktur.

FNs bærekraftsmål - Klikk for stort bildeFNs bærekraftsmål

 

Strategiske mål

Sandefjord skal:

  1. Være regionens mest offensive tilrettelegger for næringslivet
  2. Være en levende by og en kommune med høy bostedsattraktivtet
  3. Bidra til at næringslivet har tilgang til relevant arbeidskraft og at flere deltar i arbeidslivet

Innledning

Hvordan skal Sandefjord kommune legge til rette for fremtidens verdiskapning? Målene de folkevalgte har satt seg, er at kommunen skal markere seg som et godt vertskap og en offensiv tilrettelegger for næringslivet. Vi skal kjennetegnes av gode arealer, enten det er i byen og tettstedene eller utenfor disse. Byen Sandefjord skal videre utvikles til et levende og attraktivt sentrum. Hele kommunen skal utvikles for å ha høy attraktivitet som bosted. Sandefjord kommune skal ikke minst bidra til at næringslivet får god tilgang til arbeidskraft - og at deltakelsen i arbeidslivet øker.

I denne planen blir det pekt på strategiske grep som skal sørge for at målene blir oppnådd. Blant dem er utviklingen av et levende bysentrum med en optimal blanding av tjenesteyting og opplevelsesarealer, bolig-, kontor- og kompetansearbeidsplasser, utdanningsmuligheter etter videregående skole, og det å generelt legge til rette for at ønskene og behovene til aldersgruppen 20-40 blir ivaretatt. Økt deltakelse i arbeidslivet er også en viktig forutsetning for at fremtiden i Sandefjord skal være bærekraftig. Sandefjord har utfordringer på dette området som det er svært vesentlig å jobbe aktivt med.

De neste årene skal blant andre næringsarealene på Fokserød Vest reguleres, og arbeidet med å utvikle Torp Øst starter. Også næringsarealene i tidligere Stokke og Andebu kommuner skal utvikles i tråd med næringslivets behov. Der det er grunnlag og behov for det, er kommunen innstilt på å være initiativtaker, pådriver og påta seg en aktiv rolle som grunneier.

For at en kommune skal bli oppfattet som et fristende sted å flytte til eller bli boende i, er bostedsattraktivitet helt avgjørende. I tillegg til en levende by, ønsker arbeidstakerne i nærings- og arbeidslivet en kommune med et rikt utvalg bomuligheter i alle prisklasser, gode barnehager og skoler og et kulturtilbud som appellerer til mange interesser. Natur og friluftsmuligheter er også vesentlig. Sandefjord vil ta vare på natur- og rekreasjonsområder og vil verne særlig bynære skogs- og friluftsarealer for allmennheten. Idretten skal også gis de beste betingelser for å fylle sin rolle.

For både innbyggerne og næringslivet er det viktig at god infrastruktur er til stede. Denne planen understreker betydningen av at næringslivet og de som jobber i bedriftene i Sandefjord får sitt transportbehov oppfylt, enten det er gjennom vei, flyplass, tog, buss, gang- og sykkelveier, ferger eller bredbånd. Det er av særlig betydning at forholdene legges til rette for mindre avhengighet av bil.

Næringsplanen peker videre på betydningen av aktiv omdømmebygging overfor regionen og andre landsdeler. I tillegg til å utvikle kommunen i positiv retning, må vi fortelle omverdenen at det skjer. Sandefjord kommune skal også bidra til gründerskap, innovasjon og økt kompetanse, både for å sikre utvikling av næringslivet og for å få flere inn i arbeidslivet.

Næringslivet, de folkevalgte og de ansatte i kommunen vil gå inn i de spesifikke næringsrelevante problemene og løse dem i et tillitsfullt samarbeid. De næringsdrivende skal oppleve at de folkevalgte lytter til deres behov, og at de kommunalt ansatte blir oppfattet som positive ja-mennesker.