Strategisk næringsplan 2023-2026

6 Strategiske grep for mål 2

Sandefjord skal være en levende by og en kommune med høy bostedsattraktivitet

Delmål:

  • Sandefjord by skal utvikles i tråd med byutviklingsplanen og være motoren i kommunens næringssatsing
  • Andebu og Stokke skal utvikles som attraktive tettsteder i tråd med kommuneplanens arealdel
  • Kommunen skal levere gode tjenester, sørge for god infrastruktur og sikre at det finnes gode frilufts- og rekreasjonsområder
  • Byen og kommunen skal utvikles slik at den særlig tiltrekker seg 20-40-åringer
  • Kommunen, næringslivet, eiendomsbesittere og kulturliv skal samarbeide aktivt om å utvikle hele Sandefjord kommune
  • Sandefjord skal være en kommune der mulighet for hjemmekontor og kontorarbeidsplasser for fjernarbeid bidrar til tilflytting, gjennom utvikling av tilbud og markedsføring
  • Det skal stimuleres til utvikling av hybridarbeidsplasser for å gjøre Sandefjord mer attraktiv for personer som i dag ikke tilhører kommunen

Den største veksten i Norge de senere tiår ligger i storbyområdene Oslo, Trondheim, Bergen, Stavanger og Kristiansand. Disse områdene rommer i dag halvparten av Norges befolkning, og i perioden 2000-2010 sto de for 97 prosent av landets samlede befolkningsvekst. Etter Oslo og Akershus er Vestfold landets tettest befolkede region. Det er i seg selv et konkurransefortrinn for regionen, både for å tiltrekke seg befolkning og bedrifter.

Storbyenes rolle i samfunnsutviklingen har historisk sett fått moderat oppmerksomhet. Gjennom betydelig sentralisering de siste tiårene, er dette i ferd med å endres. Arbeidslivet har utviklet seg fra en tid da maskinene var den viktigste kapitalen.

Fremtidens arbeidsliv er mer og mer kunnskapsdrevet, og de unge velger seg urbane liv. Dette fører til at byene er kraftsentrene i fremtidens næringsutvikling. Sentralisering og urbanisering er sterke trender nasjonalt og internasjonalt, og Sandefjord sentrum vil være en viktig fremtidig motor for næringsattraktiviteten i Sandefjord. Sentrum i Sandefjord representerer allerede kommunens største konsentrasjon av arbeidsplasser. En levende by er i seg selv et aktivum for å gjøre kommunen attraktiv, både for bedrifter og for attraktiv arbeidskraft.

En byutvikling for fremtiden kan være et sentrum som kombinerer bolig, kontor og handel, levende gater og sosiale møteplasser. Tilrettelagte muligheter for fjernarbeid kan også bli vesentlig i det nye arbeidslivet slik det har utviklet seg etter korona-pandemien. Kultur er i seg selv en magnet. Kommunen bør ha et spesielt fokus på kultur som næring. Målt i antall ansatte er næringen relativt liten, men målt i strategisk betydning for å utvikle byliv, er den 11 sentral. Det samme kan man si om sentrumshandel, servering og andre næringer som bidrar til sentrumsliv. Disse er strategisk viktige for kommunen, og skal ha et spesielt fokus.

For å lykkes med å skape en levende by er det nødvendig å samle, ikke spre. I tillegg er det hensiktsmessig å finne rom for annen næring enn kontor og handel tett på sentrum. Sandefjord by skal gjennom en spennende utvikling de nærmeste årene, og vil bli utviklet i tråd med byutviklingsplanen. Særlig 20-40-åringene skal ha fokus. Dette gjelder både ved utviklingen av byen og resten av kommunen. Utviklingen skal skje i samarbeid med næringslivet, eiendomsbesittere, kultur og frivillighet.

Behovet for et levende bysentrum synliggjør også behovet for å styre utviklingen av handelsområder utenfor sentrumsområdene aktivt, som Pindsle og Hegna. Også sentrumsområdene i Stokke og Andebu representerer viktige utviklingsområder for kommunen når den skal bli en av landets beste på næringsutvikling.

Utviklingen av sentrumsområdene vil blant annet gi mindre behov for forflytning av mennesker i det daglige. Dette passer godt sammen med klimautfordringene vi står overfor. Det grønne skiftet er en utfordring og en mulighet for næringslivet i distriktet. Fremtidens vinnere kan være de som klarer å kombinere sin egen lønnsomme vekst med å løse de samfunnsmessige utfordringene vi står overfor. En av nøklene er innovasjon og teknologiutvikling.

En viktig faktor for næringsutvikling er bostedsattraktivitet. For bedriftene våre er det avgjørende at arbeidskraft flytter hit eller blir her. Gode skoler, gode barnehager, et levende sentrum, et levende kulturliv, gode boområder og gode rekreasjonsområder er i seg selv attraktivt for bosetting. God infrastruktur, flyplass, ferjer, E18, tog, fly og fiber er vesentlig. Her skal kommunen ta rollen som utvikler og pådriver. Elementer som digitalisering og smartby, som kommunens innbyggerapp, er viktige enkeltelementer som styrker attraktiviteten. Her jobber kommunen videre med utvikling.

At Sandefjord har flere andre byer i kort reiseavstand er også et fortrinn. Å synliggjøre arbeidsmulighetene innenfor den korte reisetiden i regionen er tjenlig, fordi vi ofte må kunne tilby to spennende karrierer for å sikre videre bosetting eller tiltrekke oss nye innbyggere. Videre kan tilflytting sikres gjennom å bidra til utvikling og synliggjøring av mulighetene for kontorarbeidsplasser for fjernarbeid. Sandefjord kommune skal ha dialog med relevante private aktører for å bidra til at det er samsvar mellom tilbud og etterspørsel etter. Kommunen skal også bidra til at eksisterende kontorarbeidsplasser for fjernarbeid blir markedsført gjennom relevante kanaler, som omdømmeprosjektet Tenk Sandefjord.

Sandefjord kommune kan tilby attraktive boområder i by, småby og på landet. Sandefjord har Vestfolds lengste kystlinje og nærhet til skog og mark. Dette gir tilgang til flotte rekreasjonsområder for tur og friluftsliv. Sammen med videre satsning på idrett og kultur, skal dette gi alle muligheten til å leve ett godt og langt liv i Sandefjord.

Omdømmeprosjektet Tenk Sandefjord drives i samarbeid mellom Sandefjord Næringsforening, kommunen og en rekke partnerbedrifter. I tillegg til å utvikle kommunen i en positiv retning, er det avgjørende å fortelle omverdenen at det skjer. Dette skaper stolthet hos dem som bor her, og kan sikre at folk blir boende. Videre kan det bidra til å sikre videre befolkningsvekst gjennom tilflytting.