Strategisk næringsplan 2023-2026

3 Kommunens utgangspunkt – nå-situasjonen

Styrker

Attraktive næringsområder i og utenfor by og tettsteder:

Sandefjord har mange attraktive næringsområder tilgjengelig for alle typer næringer. Som eksempel kan nevnes Kullerød, Sundland, Haugan, Skolmar, Fokserød, Borgeskogen - og Sandefjord sentrum.

God kommunikasjon/beliggenhet

Sandefjord har næringsarealer tett på E18. I tillegg er byen i starten av en omfattende transformasjon knyttet til bygging av ny jernbane. Torp flyplass ligger i kommunen, med kort avstand til by og næringsområder. Mange daglige ferjeavganger - også fra Larvik til Hirtshals - korter ned transporttiden til Europa. Kommunen har svært høy fiberdekning. Sandefjord ligger midt i en tettbefolket region med et felles arbeidsmarked.

Godt næringsliv og vekst i arbeidsplasser

God lønnsomhet i næringslivet, god tilflytting av bedrifter og mange nyetableringer. I perioden 2017-2022 vokste antall arbeidsplasser med 5,7 prosent.

Attraktivt bysentrum

Kompakt handelssentrum med vakker arkitektur, et bredt utvalg av butikker, serveringssteder og kulturtilbud.

Attraktive bo-områder

Sandefjord kommune har attraktive bo-områder i by, tettsted eller på landet. Kommunen har Vestfolds lengste kystlinje, samtidig som det er nærhet til skog og mark. I nasjonal rangering scorer Sandefjord høyt på boligbygging.

Kompetanse

Sandefjord er vertskap for Norges største videregående skole med en stor bredde av fagtilbud. Kommunen har også internasjonal skole fra barnehage til videregående. Fagskolen Gokstad Akademiet er i vekst, og har tett dialog med regionens næringsliv for å tilby kompetanse innenfor relevante fag.

Svakheter

Kompetanse/arbeidskraft

En relativt lav andel av befolkningen i Sandefjord kommune har høyere utdanning. Generelt mangler mange bedrifter relevant arbeidskraft.

Arbeidsplasser

Sandefjord har en relativt lav andel av arbeidsplasser med høye kompetansekrav og høy avlønning, og også en lav andel statlige arbeidsplasser.

Høyskole/universitet

Sandefjord har ikke et tilbud om høyskole- eller universitetsutdanning i kommunen.

Sysselsetting

Lav andel sysselsatte i arbeidsfør alder.

Demografi

Befolkningsmessig har Sandefjord en lav andel innbyggere i alderen 20 til 40 år.

Tilgang på strøm

Sandefjord og regionen rundt har begrenset tilgang på kraft, som vanskeliggjør store strømavhengige etableringer

Muligheter

Nye næringer

Grønne næringer. Netthandel. Digitalisering. Arrangements- og opplevelsesturisme. Sosialt entreprenørskap. Kultur. Hovedkontorer som kan tenkes å flytte ut av hovedstadsregionen.

Knutepunkt for samferdsel

Ny jernbane, videre utvikling av Torp, kobling til havn i Larvik er nye faktorer som gir utviklingsmuligheter.

Det nye arbeidslivet

Fjernarbeidsplasser.

Det grønne skiftet

Sirkulærøkonomi, delingsøkonomi, bioøkonomi.

Landbruk og industri

Sandefjord har høy andel god matjord og skog, med en tilhørende næringsmiddelindustri i vekst. Sandefjord har også tilbud om landbruksutdannelse på videregående skole

Region med mange innbyggere

Vestfold og Grenland representerer samlet sett mange arbeidstakere og mange jobber. Sandefjord ligger midt i.

Regional samhandling

Samarbeid med bl.a. nabokommuner, fylkeskommunen, virkemiddelapparatet, næringslivets regionale foreninger, regionale utdanningsinstitusjoner og reiselivet, som bidrar til at Vestfold jobber sammen som region.

Trusler og flaskehalser

Handelslekkasje

Nærhet til Sverige og Europa via fly og ferjer.

Rammevilkår fra staten

Dagens inntektssystem fra staten slår negativt ut for Sandefjord kommune.