Strategisk næringsplan 2023-2026

9 Oppfølging av strategisk næringsplan

Handlingsplan

Administrasjon utarbeider en handlingsplan, med konkrete tiltak for å sikre måloppnåelse vedtatt i strategisk næringsplan. Handlingsplan har en årlig resultatrapportering til de folkevalgte organer, og det rapporteres på resultatmålene under. Handlingsplan legges frem til behandling i november, og ses i sammenheng med budsjettbehandlingen.

Resultatmål til hovedmål

 • Sandefjord Kommune skal ha best samlet utvikling i NHOs kommune NM, blant kommunene i Kostra-gruppe 11.
  • Resultatmålet er i første utgave av SNP definert som fremgang i antall plasser på rangeringen. Nullpunktet er tallgrunnlaget for 2017 og målet skal nås innen utgangen av 2025.
 • Sandefjord kommune har som mål at antall arbeidsplasser skal ha en større prosentvis vekst økning enn befolkningsveksten
  • Tallgrunnlag er SSBs årlige statistikk over registerbasert sysselsetting, målt mot befolkningsutviklingen.
 • Sandefjord kommune har som mål å øke skatteinntektene per innbygger målt mot landsgjennomsnittet til 90 prosent eller mer, og øke skatteinntektene per innbygger mer enn gjennomsnittet av kommunene i Kostra-gruppe 11.
  • Måles med tallgrunnlag fra Kostra.
 • Deltakelsen i arbeidslivet skal øke med 2 prosent årlig.
  • Nullnivået er 2021. Måles gjennom SSBs statistikk over innbyggere mellom 20 og 66 år som deltar i arbeidslivet.

Resultatmål til strategiske mål

 • Sandefjord skal være regionens mest offensive tilrettelegger for næringslivet
  • Måles gjennom spørreundersøkelse blant lokalt næringsliv hvert 3. år i planperioden. Den første ble gjennomført høsten 2019, den andre høsten 2022. Den neste blir gjennomført i 2025. Dette strategimålet måles også gjennom utvikling i verdiskapning, tilflytting av bedrifter og nyetablering av bedrifter.
 • Sandefjord skal være en levende by og en kommune med høy bostedsattraktivitet
  • Måles i netto tilflytting i forhold til kommunene i Vestfold og Grenland. Tall fra SSB. 
  • Måles også gjennom plassering i kategorien demografi i NHOs kommune-NM.
 • Sandefjord skal bidra til at næringslivet har tilgang til relevant arbeidskraft og at flere deltar i arbeidslivet.
  • Måles gjennom Sandefjords utvikling i NHOs kommune-NM under de to kategoriene kompetanse og arbeidsmarked