Strategisk næringsplan 2023-2026

8 Tilskudd til næringsprosjekter og - tiltak i 2022

Tilskudd til næringsprosjekter og -tiltak i 2022
Tiltak/prosjekt Beløp i 2022
Tilskudd til omdømmeprosjektet Tenk Sandefjord 1.000.000
Tilskudd til Gründeriet 1.000.000
Kjøp av reiselivstjenester 680.000
Tilskudd til Sosenteriet (nettverk for sosialt entreprenørskap) 100.000
Tilskudd til Start i Vestfold 177.000